พระสุธีวราภรณ์
(ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ปธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ชื่อ พระสุธีวราภรณ์ ฉายา ฐิตเมโธ อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วิทยฐานะ ป.ธ.๙ วัดพระพุทธฉายา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

๒.สถานะเดิม ชื่อ ประดิษฐ์ นามสกุล อินทรประสาท เกิดวัน ๔ ฯ๘ ๙ ปีกุน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๒ บิดา นายดอกไม้ มารดา นางสำเนียง อินทรประสาท บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๓.บรรพชา วัน ๑ ฯ๑๕ ๕ ปีชวด วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ ณ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี พระครูพิบูลสังฆกิจ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

๔.อุปสมบท วัน ๑ ฯ๑๑ ๗ ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ ณ พัทธสีมาวัดบึงวรสติตย์ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสง่า ปญฺญาวฑฺฒโน วัดเนื่องจำนงค์ ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบัน พระครูสิริปัญญาวัฒน์)
พระอนุสาวนาจารย์ พระศรีวีราภรณ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน พระพรหมเมธี)

๕.วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๖.งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย
 • พ.ศ.๒๕๔๔ มีพระภิกษุ ๑๒ รูป, สามเณร ๓ รูป, ศิษย์วัด ๒ คน, อารามิกชน ๑ คน
 • พ.ศ.๒๕๔๕ มีพระภิกษุ ๑๐ รูป, สามเณร ๒ รูป, ศิษย์วัด ๒ คน, อารามิกชน ๑ คน
 • พ.ศ.๒๕๔๖ มีพระภิกษุ ๑๓ รูป, สามเณร ๒ รูป, ศิษย์วัด ๒ คน อารามิกชน ๑ คน

มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น เป็นประจำตลอดปี

มีการทำอุโบสถสังฆกรรม (สวดปาฏิโมกข์) ทุกกึ่งเดือนตลอดปี
มีพระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ได้ ๑ รูป

มีระเบียบปกครองวัด ตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของมติมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดอย่างเคร่งครัด

มีกติกาของวัด คือ พระภิกษุสามเณรทุกรูป ที่เข้ามาอยู่อาศัยในวัดจะต้องศึกษาพระปริยัติธรรม และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด

๗. งานการศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระพุทธฉาย
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจนักธรรมชั้นนวกภูมิ ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีวัดพระพุทธฉาย
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการอุปถัมภ์การสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอแก่งคอยเป็นประธานดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษาประจำสนามสอบอำเภอแก่งคอย
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นประธานดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี,โท ประจำสนามสอบอำเภอแก่งคอย
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ มีนักเรียนแผนกธรรม ดังนี้

นวกภูมิ จำนวน ๓ รูป สมัครสอบ ๓ รูป

สอบได้ ๓ รูป สอบตก – รูป

น.ธ.ตรี จำนวน ๔ รูป สมัครสอบ ๔ รูป

สอบได้ – รูป สอบตก ๔ รูป

น.ธ.โท จำนวน ๓ รูป สมัครสอบ ๓ รูป

สอบได้ – รูป สอบตก ๓ รูป

น.ธ.เอก จำนวน – รูป สมัครสอบ – รูป

สอบได้ – รูป สอบตก – รูป

นักเรียนแผนกธรรมศึกษา ธ.ศ.ตรี จำนวน ๑,๑๗๑ คน สมัครสอบ ๑,๑๗๑ คน

สอบได้ ๒๘๒ คน  สอบตก ๘๘๙ คน

ธ.ศ.โท จำนวน ๘๕ คน สมัครสอบ ๘๕ คน

สอบได้ ๘ คน สอบตก ๗๗ คน

ธ.ศ.เอก จำนวน ๘ คน สมัครสอบ ๘ คน

สอบได้ ๖ คน สอบตก ๒ คน

 • พ.ศ. ๒๕๔๕ มีนักเรียนแผนกธรรม

นวกภูมิ จำนวน ๑ รูป สมัครสอบ ๑รูป

สอบได้ ๑ รูป สอบตก – รูป

น.ธ.ตรี จำนวน ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป

สอบได้ – รูป สอบตก ๑ รูป

น.ธ.โท จำนวน ๑ รูป สมัครสอบ ๑ รูป

สอบได้ – รูป สอบตก ๑ รูป

น.ธ.เอก จำนวน ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป

สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๒ รูป

นักเรียนแผนกธรรมศึกษา ธ.ศ.ตรี จำนวน ๘๖๙ คน สมัครสอบ ๘๖๙ คน

สอบได้ ๒๑๘ คน  สอบตก ๖๕๑ คน

ธ.ศ.โท จำนวน ๒๘๙ คน สมัครสอบ ๒๘๙ คน

สอบได้ ๑๐๔ คน สอบตก ๑๘๕ คน

ธ.ศ.เอก จำนวน ๑๙ คน สมัครสอบ ๑๙ คน

สอบได้ ๑๒ คน สอบตก ๗ คน

 • พ.ศ. ๒๕๔๖ มีนักเรียนแผนกธรรม

นวกภูมิ จำนวน ๗ รูป สมัครสอบ ๗ รูป

สอบได้ ๗ รูป สอบตก – รูป

น.ธ.ตรี จำนวน ๒ รูป สมัครสอบ ๒ รูป

สอบได้ ๒ รูป สอบตก – รูป

น.ธ.โท จำนวน – รูป สมัครสอบ – รูป

สอบได้ – รูป สอบตก – รูป

น.ธ.เอก จำนวน – รูป สมัครสอบ – รูป

สอบได้ – รูป สอบตก – รูป

นักเรียนแผนกธรรมศึกษา ธ.ศ.ตรี จำนวน ๘๖๓ คน สมัครสอบ ๘๖๓ คน

สอบได้ ๑๓๑ คน  สอบตก ๗๓๒ คน

ธ.ศ.โท จำนวน ๓๑๒ คน สมัครสอบ ๓๑๒ คน

สอบได้ ๕๒ คน สอบตก ๒๖๐ คน

ธ.ศ.เอก จำนวน ๙๐ คน สมัครสอบ ๙๐ คน

สอบได้ ๓๒ คน สอบตก ๔๘ คน


วิธีส่งเสริมการศึกษา

 • จัดหาอุปกรณ์การศึกษา อาทิเช่น ดินสอ ปากกา สมุด เป็นต้น ให้เพียงพอแก่พระภิกษุสามเณร ที่เข้าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี
 • จัดหารางวัลให้นักเรียนผู้สอบได้เพื่อเป็นกำลังใจ
 • ให้ความอุปถัมภ์แก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่
 • นำคณะครูนักเรียน ไปทัศนศึกษาในบางโอกาส

พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งนักเรียนชั้นตรีของวัดไปรวมเรียนที่วัดอรัญญวาสี ตำบลหนองปลาไหล นักเรียนชั้นโทไปรวมเรียนที่วัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว ส่วนนักธรรมชั้นเอกไปรวมเรียนที่วัดทองพุ่มพวง ตำบลดาวเรือง ตามนโยบายจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๑ ดำเนินการจัดหาทุนโดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชนบริจาคเงินจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอนในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการจัดหาทุน โดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชน บริจาคเงินจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอน ในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์ อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๓ ดำเนินการจัดหาทุน โดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชน บริจาคเงินจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอน ในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๔ ดำเนินการจัดหาทุน โดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชน บริจาคเงินจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอน ในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ดำเนินการจัดหาทุน โดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชน บริจาคเงินจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอน ในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการจัดหาทุน โดยการชักชวนพระภิกษุสามเณรและประชาชน บริจาคเงินจัดทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินจัดการเรียนการสอน ในนามคณะสงฆ์วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

รวมเงินส่งเสริมการศึกษาทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn