รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสพระพุทธฉายถึง ๔ ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม เวลาเช้า หนึ่งโมงเศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จทรงม้าพระที่นั่ง ออกพลับพลาไปตามทางหลวงข้ามทางรถไฟออกทุ่งนา และเข้าดงถึงพระพุทธฉาย เวลาเช้า ๓ โมงเศษ ระยะทาง ๒๒๓ เส้น มีพระสงฆ์สวดชยันโตรับเสด็จอยู่ที่เชิงเขา เสด็จพระราชดำเนินขึ้นนมัสการพระพุทธฉาย แล้วประทับเสวยเช้าที่ศาลา แล้วทรงจารึกอักษรพระนาม จ.ป.ร. ที่เพิงผา และมีปีที่เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ที่นี้ ร.ศ.๗๙ (พ.ศ.๒๔๐๓) และ ๙๑(พ.ศ.๒๔๒๘) และ ๑๐๔ และ ๑๑๕ แล้วโปรดให้อาราธนาเจ้าอธิการลัน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย มาถวายเทศนามหาชาติคำลาว เวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาลม มีมณฑปพระบาทบนยอดเขา เสด็จลงจากเขาลมแล้วเสวยกลางวันที่ศาลานั้น แล้วทรงฉายพระรูป เวลาบ่าย ๓ โมงครึ่ง เสด็จกลับจากพระฉาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หรือ พระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธฉาย ๔ ครั้ง คือ ร.ศ. ๗๙
(พ.ศ.๒๔๐๓) , ร.ศ. ๙๑ (พ.ศ.๒๔๒๘ ,ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)

 

พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธฉาย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ และทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดพระพุทธฉายด้วย

จปร.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 

(สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช)

 

ทรงเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย ๔ ครั้ง

 

ครั้งที่ ๑ เมื่อ ร.ศ. ๗๙ พ.ศ. ๒๔๐๓

 

ครั้งที่ ๒ เมื่อ ร.ศ. ๙๑ พ.ศ. ๒๔๑๕

 

ครั้งที่ ๓ เมื่อ ร.ศ. ๑๐๔ พ.ศ. ๒๔๒๘

 

ครั้งที่ ๔ เมื่อ ร.ศ. ๑๑๕ พ.ศ. ๒๔๓๙

สว.

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า ในรัชกาลที่ ๘) ทรงเสด็จมานมัสการพระพุทธฉายและทรงลงพระปรมาภิไธยไว้

เพชรรัตน

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี พระราชธิดา ในรัชกาลที่ ๖ ทรงเสด็จนมัสการพระพุทธฉายและทรงลงพระปรมาภิไธยไว้

อด.

สมเด็จเจ้าฟ้าชายอัษฎางค์เดชาวุท (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา) โอรสองค์ที่ ๗ ในรัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมานมัสการพระพุทธฉายและลงพระปรมาภิไธยไว้เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๔๖๒

ภปร.

สิริกิติ์  จุฬาภรณ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์รัชกาลปัจจุบันพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาทอดพระกฐิน ณ วัดพระพุทธฉาย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ได้ทรงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยไว้

สิริวัณวรี

หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล ทรงเสด็จมานมัสการพระพุทธฉาย และทรงลงลายพระหัตถ์ไว้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐